نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- اخبار نشریه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعتبار علمی-پژوهشی نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی عطف به نامه 3/18/18956 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید گردید.

ISSN/ شاپا: 6349-2423

پایگاه های نمایه کننده: 

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) (https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/26629)

- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) (https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8337)
 
- گوگل اسکولار (
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=QIGrBuMAAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAXYvW-UlWyBCwCgGmOj1Gj0uA0l70oANV&gmla=AJsN-F7Ayo6i5UoB8rMb7jHYjByQl2ve1pv6L7wn2ct9ID8gOdO6qtT2KtobQt5-3C4knu5mFWeYBUAkaQchy7WBgvqchKcbPV03lei_TJ9Ygwosku3Kh24&sciund=17715842685280304352)

(*) سرقت علمی و ادبی و نحوه مقابله در نشریه پژهشهای ماهی شناسی کاربردی

نشریه پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی در برخورد با سرقت ادبی و انتشار تکراری از دستورالعمل Committee on Publication Ethics (COPE) به شرح فایل پیوست زیر پیروی می‌کند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی:
http://jair.gonbad.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب