نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- هیات تحریریه
اعضاء هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

    سردبیر نشریه (Editor-in-Chief): دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو        استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان         بهداشت و بیماریهای ماهی
    جانشین سردبیر نشریه (Associate Editor): دکتر رحمان پاتیمار       دانشیار دانشگاه گنبدکاووس                                        اکولوژی و پویایی شناسی جمعیت آبزیان


    مدیر اجرایی: دکتر محمد قلی زاده       استادیار دانشگاه گنبد کاووس      استادیار دانشگاه گنبدکاووس                                          هیدروبیولوژی   


    هیئت تحریریه:

۱             دکتر رحمان پاتیمار                              دانشیار دانشگاه گنبدکاووس                                            اکولوژی و پویایی شناسی جمعیت آبزیان

۲             دکتر اصغر عبدلی                               استاد دانشگاه شهید بهشتی                                           اکولوژی ماهی

۳             دکتر حجت ا... جعفریان                        دانشیار دانشگاه گنبدکاووس                                             تغذیه ماهی
۴             دکتر احسان کامرانی                           استاد دانشگاه هرمزگان                                                   ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان

۵            دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو                 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان              بیماریهای ماهی

۶             دکتر میرمسعود سجادی                      استاد دانشگاه گیلان                                                       تغذیه آبزیان

۷             دکتر حسنی قلی پور کنعانی                دانشیار دانشگاه گنبدکاووس                                               بیماری و ایمنولوژی ماهی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی:
http://jair.gonbad.ac.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب