نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- فرم های ضروری
فرم های ضروری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/9 | 
از نویسندگان محترم تقاضا می شود که 3 فرم زیر را دانلود و پس از تکمیل و به مجله ارسال گردد

دانلود فرم تعهد نامه
دانلود فرم تعارض منافع
 دانلود راهنمای انتشار (Cope)


 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی:
http://jair.gonbad.ac.ir/find-1.115.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب