نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

هدف از چاپ این مجله، بسط و توسعه دانش ماهی شناسی کاربردی با تاکید بر ماهیان ایران و ایجاد نشریه تخصصی علوم ماهی شناسی بومی کشور میباشد. از آنجائیکه مجلات موجود علوم شیلاتی در کشور، بصورت عام میباشند، این مجله بصورت کاملاً تخصصی در زمینه دانش ماهی شناسی کاربردی در کشور، مقالات تحقیقی اصیل بر روی جنبه های مختلف زیستی از سطح مولکولی تا جمعیتی ماهیان ایران و گونه های مشترک با کشورهای دیگر را به چاپ خواهد رساند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی:
http://jair.gonbad.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب