:: دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 95-104 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی آلودگی انگل های کرمی دستگاه گوارش کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر
دکتر علی طاهری میرقائد*، دکتر محمد مازندرانی، دکتر عبدامجید حاجی مرادلو، خانم سارا والی، اله نیازی
چکیده:   (1089 مشاهده)

تعداد 36 نمونه ماهی کپور دریایی (C. carpio) از سواحل جنوب شرقی دریای خزر صید گردید و به آزمایشگاه منتقل شد. در بررسی‌های انگلی 4 گونه انگل شامل Caryophyllus fimbriceps، Asymphyllodora tinca، Boteriocephallos acheillognathi و Anisakis simplex محوطه شکمی ماهیان مورد مطالعه جداسازی شد. براساس نتایج، بالاترین شیوع آلودگی انگلی متعلق به Asymphyllodora tinca بود که از روده 22/47 درصد نمونه­ها جدا شد. 78/2 درصد از ماهیان به انگل Anisakis simplex آلوده بودند که  کمترین شیوع آلودگی انگلی را در ماهیان این بررسی دارا بود. شدت آلودگی انگل­های  Caryophyllus fimbriceps، Asymphyllodora tinca، Boteriocephallos acheillognathi و Anisakis simplex در نمونه­ها به‌ترتیب 76/8±5/16، 02/1±76/9، 8/1±5 و 17/0±1 برای نمونه‌های آلوده محاسبه گردید. در این بررسی 44/69 درصد نمونه­ها حداقل به یک انگل آلوده بودند. براساس بررسی‌های آماری هیچ اختلاف معنی­داری برای شیوع و شدت آلودگی بین دو جنس نر و ماده مشاهده نشد.   
 

واژه‌های کلیدی: C. carpio، انگل‌های کرمی دستگاه گوارش، دریای خزر
متن کامل [PDF 161 kb]   (201 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/8/10 | پذیرش: 1396/6/9 | انتشار: 1398/4/4
فهرست منابع
1. Aghaei Moghaddam A.A., Haghparast S., Pazooki J., Pooramini M., Darvish Bastami K. 2014. Prevalence of helminth and nematode parasites in digestive tract, skin surface and blood of Sturgeon broodstocks from southeast of the Caspian Sea. Journal of Animal Researches, 27(1): 1-11. (In Persian).
2. Bazari Moghaddam S., Mokhayer B., Masoumian M., Shenavar Masouleh A., Jalilpour J., Masoumzadeh M., Alizadeh, M. 2010. Parasitic infection among larvae and fingerlings of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) in Vniro tanks and earthen ponds. Iranian Scientific Fisheries Journal, 9(3): 342-351. (In Persian).
3. Dadar M., Peyghan R., Razijalali M.H. 2011. Study on metazoan parasites of fishes of Zohreh river in Khuzestan province. Iranian Veterinary Journal, 7(3): 30-42. (In Persian).
4. Daghigh Roohi J., Sattari M. 2004. Occurrence and intensity of parasites in some gobiids (Perciformes: Gobiidae) from the southwest of the Caspian Sea, Journal of Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, 59(1): 17-22. (In Persian).
5. Georgiev B., Biserkov V., Genov T. 1986. In toto staining method for cestodes with iron acetocarmine. Helminthologia, 23: 279-281.
6. Hanek G. Fernando C.H. 1972. Monogenetic trematodes from New Providence Island, Bahamas. Journal of Parasitology, 58: 1117-1118.
7. Hosseinifard S.M., Youssefi M.V., Yaghobi A. 2014. Evaluation of Fish Parasite Fauna in Garmrood River in Amol. Journal of Breeding and Aquaculture Sciences, 1(1): 17-22. (In Persian).
8. Jalali B. 1998. Parasites and Parasitic Diseases of Iranian Freshwater Fishes. Iranian Fisheries Company, Tehran, Iran. 562 P. (in Persian).
9. Khara H., Sattari M., Nezami Balochi Sh., Fakhreddin Mirhasheminasab S. 2005. Occurrence and intensity of parasites from Tench (Tinca tinca L., 1785) in Amirkelayeh wetland of Lahijan. Iranian Journal of Biology, 18(3): 180-190. (In Persian).
10. Mirhashemi-Nasab M.F., Pazooki J. 2004. Survey on crustacean infections in the fishes of Mahabad Dam. Journal of Iranian Fisheries Sciences, 11(4): 133-148. (In Persian).
11. Mokhayer B. 1981. Survey on the parasites of Sephid-Roud River. Journal of Veterinary Medicine Faculty Tehran University, 38: 61-75. (In Persian).
12. Moravec F. 1994. Parasitic Nematodes of Freshwater Fishes of Europe. Academia and Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, Prague, Česká republika. 473 P.
13. Nezafat Rahimabadi B., Khara H., Sattari M. 2008. Parasite infection of beam (Abramis brama orientalis Berg, 1949) in Aras Dam Lake. Journal of Biology Sciences, 1(3): 83-96. (In Persian).
14. Pazooki J., Masoumian M. 2012. Synopsis of the Parasites in Iranian Freshwater Fishes. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 11(3): 570-589.
15. Petersen F., Palm H., Moller H., Cuzi M.A. 1993. Flesh parasites of fish from central Philippine waters. Diseases of Aquatic Organisms, 15: 81-86.
16. Peyghan R., Hoghoghi Rad M., Yosef Desfuli A. 2003. Determination of parasitic helminthes in Persian Gulf grouper, (Epinephelus coioides), and silver pomfret, (Stromateus cinereus). Journal of Pajouhesh-va-Sazandegi, 62:49-66. (In Persian).
17. Roberts R.J. 2001. Fish Pathology. 3 rd edition, W.B. Saunders publishing. London, UK. 472 P.
18. Yousefi M., Sefidgar S., Maliji G., Mousavi S., Asna Ashari M. 2005. Infection of river Whitefishes (Rutilus rutilus) by Ligula intestinalis parasite in Aras Dam. Journal of Medical Sciences of Babol Medical University, 7(2): 80 -83 (In Persian).


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها